ข่าวสารและกิจกรรม
cover

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( Personal Data Protection Policy )

DATE : 1 มิ.ย. 2022
VIEW : 3,536

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ “ผู้เช่า” บริษัท ในเครือ K group

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล พ.ศ.2562

บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด และบริษัทในเครือ K group (“บริษัท”) ขอให้คำรับรองว่าภายใต้บรรทัดฐานแห่งธรรมาภิบาลขององค์กร บริษัทมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้าธุรกิจ พันธมิตรธุรกิจ โดยนโยบายฉบับนี้ให้คำรับรองว่าบริษัทจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผู้เช่าทุกท่าน (“ผู้เช่า” หรือ “เจ้าของข้อมูล”) ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักการและบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล พ.ศ.2562

โดยประกาศฉบับนี้บริษัทในฐานะ “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” (Data controller) มีหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บ รวบรวม เก็บรักษา ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เช่า (“การประมวลผล”) และแจ้งนโยบายนี้ให้แก่ผู้เช่าทุกท่านทราบถึงสิทธิ วัตถุประสงค์ของการดำเนินการจัดเก็บ การรวบรวม การเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย และระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Lawful basis) ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล พ.ศ.2562

รายละเอียดตามเอกสารแนบ